BlackBerry ID - Đăng ký

Thông tin liên lạc

Ví dụ: user01@example.com
Địa chỉ email này sẽ là BlackBerry ID của bạn. Một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ này.
Mật khẩu phải có độ dài từ 6 đến 20 ký tự và có thể bao gồm các chữ cái (A-Z, a-z), số (0-9) và dấu chấm câu (^_#*+/\"?!=.{}~`&)

Khôi phục mật khẩu

Để giúp chúng tôi xác minh nhận dạng của bạn nếu bạn quên mật khẩu của mình, hãy chọn hoặc tạo câu hỏi khôi phục mật khẩu. Không chọn câu hỏi có thể dễ dàng phát hiện ra câu trả lời, tức là được liệt kê trong hồ sơ mạng xã hội của bạn.

Tạo một câu hỏi khôi phục mật khẩu mà chỉ bạn mới có thể trả lời được. Cẩn thận lưu ý soát lỗi chính tả chính xác cho câu trả lời khôi phục mật khẩu của bạn.
OK
Bằng cách nhấp vào hộp chọn, bạn đồng ý rằng bạn có thể nhận thông tin về Research In Motion Limited và các công ty con (“RIM”) và/hoặc sản phẩm và/hoặc dịch vụ của BlackBerry từ RIM hoặc các bên thứ ba được ủy quyền từ RIM, theo Chính sách bảo mật của RIM.
OK
Tôi muốn nhận thông tin về RIM và các sản phẩm và dịch vụ của BlackBerry.
Xem chính sách bảo mật của chúng tôi

Làm mới hình ảnh

Bạn không thể đăng ký BlackBerry ID trừ khi bạn có đủ cả hai điều kiện: (a) trên mười tám (18) tuổi; và (b) nằm trong độ tuổi thành niên theo luật pháp tại quốc gia của bạn. BlackBerry ID và các sản phẩm cũng như dịch vụ của Research In Motion có thể truy cập được bằng BlackBerry ID, không được dành cho bất cứ ai dưới mười ba (13) tuổi sử dụng. Bạn có thể tạo một BlackBerry ID thay mặt cho trẻ vị thành niên từ mười ba (13) tuổi trở lên và cho trẻ mà bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tuy nhiên, khi làm như vậy, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO TẤT CẢ VIỆC SỬ DỤNG BLACKBERRY ID ĐÓ. BẰNG VIỆC TẠO BLACKBERRY ID, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC TẠO VÀ SỬ DỤNG BLACKBERRY ID ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN CẤP PHÉP GIẢI PHÁP BLACKBERRY ("BBSLA"). Nếu bạn chưa có bản sao của BBSLA, bạn có thể tìm nó tại www.blackberry.com/legal hoặc bằng cách liên hệ với RIM tại legalinfo@rim.com.